GGZ voor LHBTI+’ers

Aanmelden en verwijzen

Snel en gemakkelijk binnen 3 stappen:
Stap 1:
persoonlijke gegevens
Stap 2:
contactgegevens
Stap 3:
reden van aanmelding

Wachttijden

De wachttijden zijn in korte tijd opgelopen tot meer dan 9 maanden. Om deze wachttijden niet verder te laten oplopen hebben wij besloten tot een tijdelijke aanmeldstop. Op dit moment nemen wij dus helaas geen nieuwe patiënten aan en is er geen plaats voor nieuwe verwijzingen. Indien de aanmeldstop wordt opgeheven zullen wij dit hier kenbaar maken.

Je kunt altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar voor eventuele wachtlijstbemiddeling of een andere plek voor zorg.

Verwijzen

Bij de start van een behandeling is altijd een verwijzing nodig. In de meeste gevallen zal dit de huisarts zijn, maar het kan ook een bedrijfsarts, medisch specialist of andere behandelaar zijn. De verwijsbrief moet vóór het inplannen van een intakegesprek in ons bezit zijn.

Van verwijzers vragen wij de volgende indicatiecriteria (beknopt) te motiveren:

  • de verdenking van de aanwezigheid van een psychisch probleem conform ICD of DSM classificatie
  • aanwezigheid van een (verondersteld) verband tussen het psychische probleem en LHBTI+ OF het belang van een LHBTI+-gespecialiseerde behandelsetting

Tevens vragen wij verwijzers zich te vergewissen van de volgende exclusiecriteria:

  • er is geen indicatie voor outreachende zorg (bijv. FACT-zorg)
  • er is uitsluitend een hulpvraag binnen het sociaal domein
  • het betreft geen verwijzing primair voor diagnostiek naar de aanwezigheid van ADHD en/of een autismespectrumstoornis
  • het betreft geen verwijzing voor diagnostiek en indicatiestelling medische transitie ZONDER uitnodiging

Transgenderpersonen kunnen alleen op uitnodiging worden verwezen voor diagnostiek en indicatiestelling voor medische transitie. Wij hebben geen eigen wachtlijst voor deze zorg en benaderen uitsluitend patiënten van de wachtlijst van het Amsterdam UMC.

Gezien de specialistische focus van Kaleidos, bieden wij ook de mogelijkheid voor bovenregionale verwijzingen. Echter, bij verwijzing van patiënten buiten de regio van de crisisdienst Amsterdam blijft de huisarts verantwoordelijk voor (coördinatie van) crisiszorg. In de wachtperiode tot aan intake en buiten kantoortijden is de huisarts altijd verantwoordelijk voor (coördinatie van) crisiszorg.

Procedure verwijzing:

1. 
Verwijzer en patiënt informeren zich over het behandelaanbod van Kaleidos en de hulpvraag voor verwijzing.
2a. 
Patiënt uploadt diens eigen informatie en de geldige verwijsbrief via de Kaleidos website en ontvangt direct een ontvangstbevestiging.
2b. 
Verwijzer verwijst patiënt via de Kaleidos website of via Zorgdomein middels een verwijsbrief met, naast de gangbare eisen voor een verwijsbrief, ook een beknopte toelichting van de twee punten benoemd onder inclusiecriteria (bovenstaand) en ontvangt direct een ontvangstbevestiging.
3 
Screening en triage van de verwijzing door Kaleidos binnen twee weken.
4a. 
Bij een ongeldige verwijzing en/of wanneer niet voldaan wordt aan inclusie- en exclusiecriteria wordt contact opgenomen met de verwijzer met een toelichting of advies.
4b. 
Bij een geldige verwijzing passend binnen de inclusie- en exclusiecriteria ontvangt de patiënt een uitnodiging voor intakegesprek, dan wel bericht op welke termijn een intakegesprek ingepland zal worden.
VOLG ONS
LOCATIE
Privacy policy